top of page

Styrejuss og styreansvar (4)
 

SA_full logo Norge_blå_3x.png

Alle tjenestene i Styreportalen er forhåndsdefinert med hensyn til opplegg og pris

Aktuelle og framtidige, juridiske tjenester i portalen:
  1. Gjennomgang av avtaler eller saker eksponert for styreansvar - les mer og bestill
  2. Bistand i håndtering av styreansvarsrisiko ved konkursfare  - les mer og bestill

  3. Prosessbistand ved avvikling/oppsigelse – daglig leder - les mer og bestill

  4. Bistand i å få på plass en aksjonæravtale - les mer og bestill

  5. Bistand ved emisjon - les mer og bestill

  6. Bistand ved varsling - les mer og bestill

  7. Bistand ved granskning - les mer og bestill

  8. bistand ved mekling - les mer og bestill

Styreakademiet_web - Cecilie Bannow -  all rights reserved-3825.jpg
4.1 Avtaler eller saker

4.1 Bistand ved gjennomgang av avtaler eller saker eksponert for styreansvar

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder som er involvert i saker eller vurderer å inngå avtaler med høy risiko-eksponering (i forhold til økonomi, skader etc.)

Målsetting med bistanden

Tjenesten er å gjennomgå avtale/avtaleutkast eller sak for å avdekke og om mulig begrense risiko.    

Tilnærming

Få fram tilgjengelig dokumentasjon og uttalelser, vurdere sannsynlig og mulig konsekvens for virksomheten (i vid forstand) og få vurdert mulige risikoreduserende tiltak.  

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 35.000 til kr. 49.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Kunden fremskaffer selv dokumentasjon ut fra sjekklste - juristen vurderer det som blir framlagt (kr. 35.000,-) 

Alternativ b: Jurist bistår også med framskaffelse av dokumentasjon og uttalelser (kr. 40.000,-) 

Alternativ c: Jurist bistår med samlet arbeid og vurdering fra start til slutt (kr. 49.000,- )

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandør og jurist som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge 

Bestilling av gjennomgang av avtaler eller saker eksponert for styreansvar (4.1)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

4.2 Styreanvar ved risikofare

4.2: Bistand i håndtering av styreansvarsrisiko ved konkursfare

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder i virksomheter som heller i retning av å begjære oppbud/slå bedriften konkurs.

Målsetting med bistanden

Tjenesten er et opplegg fra A til Å for å effektivisere og kvalitetssikre prosessen med sikte på å begrense skade, og dermed ansvar i forbindelse med konkurshåndtering.   

 

Tilnærming

Avklare med kunde hva en ønsker at juristen skal bidra til, og hva slags grep som er tatt og ønskes gjennomført i tilknytning til mulig, framtidig konkurs.

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 25.000 til kr. 40.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Kunden fremskaffer dokumentasjon ut fra sjekklister - juristen vurderer det som er framskaffet  (kr. 25.000,-) 

Alternativ b: Jurist bistår også med dokumentajonshåndteringen (kr. 32.500,-) 

Alternativ c: Jurist bistår i hele prosessen fra framskaffelse og til samlet vurdering (kr. 40.000,

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandør og jurist som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge.

Bistand i håndtering av styreansvarsrisiko ved konkursfare (4.2)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

4.3 Prosessbistand ved avvikling

4.3: Prosessbistand ved avvikling/oppsigelse av daglig leder 

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder i virksomheter som vurderer å avvikle eller si opp daglig leder.

 

Målsetting med bistanden

Tjenesten er et opplegg som dekker hele prosessen fra et første initiativ blir tatt og fram til en fratredelsesavtale foreligger.    

 

Tilnærming

Avklare med kunde hva slag mandat fra styret som foreligger, hva slags avtale som er inngått med daglig leder, hva en ser for seg som ønskelig og hvor dypt en ønsker at juristen skal involvere seg.

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 34.000 til kr. 59.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Gjøre en analyse av situasjon og muligheter ut fra den dokumentasjjon som kunden framskaffer  (kr. 34.000,-) 

Alternativ b: I tillegg bistår juristen med å utvikle en plan og utforme et utkast til fratredelsesavtale (kr. 47.000,-) 

Alternativ c: I tilegg bistår juristen i forberedelsesmøter og i forhandlinger om en fratredelsesavtale (kr. 59.000,- )

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandør og jurist som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge. 

Prosessbistand ved avvikling/oppsigelse av daglig leder (4.3) 

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

4.4 Bistand - aksjonæravtale

4.4: Bistand i å få på plass en aksjonæravtale 

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styret/eierne i en virksomhet som ønsker å på plass eller endre en eksisterende aksjonæravtale.  

 

Målsetting med bistanden

Tjenesten vil sikre at ulike aksjonærer for nåtid og framtid  sammen og hver for seg kan oppnå mest mulig optimale forhold for styrets arbeid og for eget eierskap.     

Tilnærming

Avklare med kunde hva som er dagens eierstrategi og hva en ser for seg bør avklares for framtid. Avdekke samlede ønsker, og får utformet det som eierne kan enes om. Inkludert i dette er eiernes forhold til styret og egen, eventuelle aktive rolle i selskapet.   

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 15.000 til kr. 25.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Klartlegge ståsted, ønsker og dagens status på eierskapsområdet, og gi spesifikke anbefalinger (kr. 15.000,-) 

Alternativ b: I tillegg bistår juristen med å utvikle en plan og utforme et utkast til aksjonæravtale (kr. 18.000,-) 

Alternativ c: I tilegg bistår juristen i avklaringer for å justere og få på plass aksjonæravtalen (kr. 25.000,- )

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandør og jurist som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge.

Bistand i å få på plass en aksjonæravtale (4.4)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

4.5 Bistand - emisjon

4.5: Bistand ved emisjon 

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styret/eierne i en virksomhet som ønsker å skaffe mer kapital til selskapet gjennom å styrke egenkapitalen.  

Målsetting med bistanden

Tjenesten vil sikre at en går riktig fram ved emisjonen, og at en bruker de rette fagpersonene til å hjelpe seg.     

Tilnærming

Avklare med kunde hva en har ambisjoner om, hva som er status og hva en mener en trenger av kapital, samt hvilke type eierskap en ønsker å ende opp med. Dernest er det å hjelpe kunden med å kvalitetssikre emisjonen gjennom kostnadseffektiv bruk av de rette fagressursene.    

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 20.000 til kr. 39.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Klartlegge ambisjoner, finansiell status, kaptialbehov og ønsket, framtidig eierskap (kr. 15.000,-) 

Alternativ b: I tillegg bistår juristen med å få utviklet utkast til prospect (kr. 28.000,-) 

Alternativ c: I tilegg bistår juristen i å utforme bestilling og vilkår for eventuelle andre hjelpere (kr. 39.000,- )

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandør og jurist som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge.

Bistand ved emisjon (4.5)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

6 varsling

4.6: Bistand ved varsling (kartlegging, vurdering og plan for håndtering)

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder som er usikker på håndtering av en sak annonsert som en varslingssak.

Målsetting med bistanden

Tjenesten går ut på å kartlegge og vurdere saken for å avdekke om dette ut fra regelverk er å betrakte som en varslingssak eller ikke, og hvordan den ut fra dette bør håndteres. 

Tilnærming

Identifisere og vurdere det som ansees som kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskapet. Eventuelt bistå med formell beslutning og med å få på plass en bestilling til den som skal utføre granskningen.

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 15.000 til kr. 55.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Kunden fremskaffer selv dokumentasjon og oversikt ut fra sjekkliste - juristen vurderer det som blir framlagt (kr. 25.000,-) 

Alternativ b: Jurist bistår også med framskaffelse av dokumentasjon og situasjonsforståelse, og går dypere inn i vurderingen (kr. 35.000,-) 

Alternativ c: Jurist bistår med samlet arbeid og vurdering fra start til slutt og leverer en grov plan for samlet sakshåndtering (kr. 55.000,-)

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandør og jurist som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge.

Bistand ved varsling (4.6)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

4.7 Granskning

4.7: Bistand ved granskning (kartlegging, vurdering og plan for håndtering) 

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys eiere, styreleder/styrer eller andre beslutningstakere som ønsker råd, veiledning og bistand i forbindelse med mulige ureglementere forhold internt i selskapet. 

Målsetting med bistanden

Tjenesten går ut på å kartlegge og vurdere saken og hvordan den bør håndteres, særlig for å avdekke behovet og muligheten for granskning - eventuelt bistå med en bestillingen til utøvende gransker. 

Tilnærming

Få fram bakenforliggende årsaker til varslingen, kartlegge hva som er gjort/ikke gjort, vurdere saken, sette opp handlingsalternativer og bidra til en mest mulig sikker og god håndtering.

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 15.000 til kr. 58.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

Alternativ a: Kunden fremskaffer selv dokumentasjon og oversikt ut fra sjekkliste. Advokat vurderer de formelle muligheter for granskning (kr 15.000,-).

 Alternativ b: Advokat bistår også med framskaffelse av dokumentasjon og situasjonsforståelse, og går dypere inn i behov/muligheter (kr. 35.000,-)

Alternativ c: Advokat utarbeider også begjæring om granskning til tingretten, og bistår med bestillingen til det som skal utføre granskningen (kr. 58.000,-)

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandør og jurist som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge.

Bistand ved granskning (4.7)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

4.8 Mekling

4.8: Bistand ved mekling (kartlegging og vurdering om utenrettslig mekling)

Definisjon og generelle behov

Denne tjenesten tilbys styreleder/styrer/daglig leder eller andre beslutningstakere som ønsker råd, veiledning og bistand i forbindelse med en potensiell eller pågående konflikt, enten internt i selskapet eller eksternt.  

Målsetting med bistanden

TTjenesten går ut på å kartlegge og vurdere saken og hvordan den bør håndteres, særlig for å avdekke muligheten for utenrettslig mekling. Tjenesten har som formål å unngå at konflikt eskalerer, særlig med fokus på minnelig utenrettslig løsning.

Tilnærming

Identifisere konfliktens kjerne, kartlegge partenes innstilling til konflikten og fleksibilitet mtp. mulige løsningsalternativer. Gjennomføre kartleggingssamtaler med partene, innhente nødvendig dokumentasjon og informasjon fra partene.

Tilbudets innretning og kostnad/pris (alle priser er oppgitt uten moms)

Pris (minimum/maksimum): kr. 10.000 til kr. 49.000.- alt etter hvor mye en som kunde vil gjøre selv:

​​

Alternativ a: Kunden informerer om situasjonen og fremskaffer selv dokumentasjon for å gi oversikt. Advokat vurderer mulighet for mekling (kr 10.000,-).

Alternativ b: Advokat bistår også med å skaffe en hehetsvurdering, samt utarbeider advokat begjæring til tingretten (kr. kr 25.000,-)

 Alternativ c: Advokat bistår med det som er nevnt over, og gjennomfører også mekling mellom partene ( samlet sett fra kr. 40.000,- til kr. 84.000,- ) 

NB! Tjenesten blir levert av en profesjonell leverandør og jurist som har en samarbeidsavtale med StyreAkademiet Norge.

Bistand ved mekling (4.8)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

bottom of page