Styreutvikling (3)

Full logo gjernnomskinnlig Norge.png
Her finner du rådgivning og bistand rettet både mot styrets egenutvikling og rettet mot de øvrige hovedansvarsområdene til styret  (strategi-, organisasjon-, kontroll- og kulturbygging).   
Aktuelle og framtidige, utviklingstjenester i portalen:
 1. Styre-evaluering - les mer og bestill
 2. Plan for styreutvikling  - les mer og bestill
 3. Styre-rettet bistand til styret og daglig leder    (fast opplegg eller tilpasset virksomheten):
  1. Strategi- bistand - les mer og bestill
  2. Organisasjons-bistand - rekruttering av daglig leder - les mer og bestill
  3. Bistand i virksomhetsstyring
  4. Bistand i kulturbygging
 

3.1: Styre-evaluering 

Definisjon og generelle behov

Tjenesten passer best for styrer i virksomheter som ønsker å forbedre og utvikle sin styrepraksis.  

Målsetting med bistanden

Målet med tjenesten er å klargjøre hvor en står mht. egen styrepraksis og få på plass grunnlaget for forbedring.

Tilnærming

Gjennom mentoren fra StyreAkademiet vil den type bistand blir anbefalt som i størst grad dekker det behov og de ønsker som framkommer - sett i forhold til tid, ressurser og kostnader.  

Forutsetninger og forkunnskaper

For å lykkes fullt ut bør det være aksept for tiltaket fra alle medlemmer i styrekollegiet. Dersom modenheten for evaluering er stor, bør også eierne og/eller daglig ledelse/administrasjonen svare på evalueringsskjemaet.  

Innholdet i tjenesten

Det som inngår er en avklaringsdialog med styrets leder eller en som styreleder har delegert dette til. Deretter gjennomføres det en nettbasert spørreundersøkelse, og som oppsummeres i en rapport

Tilbudets innretning og kostnad/pris (priser oppgitt uten moms)

Alternativ a: Avklaringsdialog, gjennomgang av skjema, spørreundersøkelse og presentasjon i en rapport (kr. 35.000,-) 

Alternativ b: Som over, samt tilpasning av skjema og presentasjon av rapport til styret (kr. 48.000,-)  

Alternativ c: Som over, samt PPT-presentasjon med forslag til fokuspunkter og forbedringstiltak (kr. 63.000,-) 

  

Bestilling av bistand i styreevaluering (3.1)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

 

3.2: Plan for styreutvikling 

Definisjon og generelle behov

Tjenesten retter seg mot styrer som opplever behov for å utvikle seg som styre, og som trenger hjelp til å få på plass en utviklingsrettet plan.   

Målsetting med bistanden

Målet med bistanden er å hjelpe styret med å forbedre og utvikle seg – komme fram til en konkret plan for dette.

 

Tilnærming

Mentoren fra StyreAkademiet vil anbefale den type bistand som i størst grad dekker det behov og de ønsker som framkommer - ut fra de rammer som oppdragsgiver setter med hensyn til tid og kostnader.  

Forutsetninger og forkunnskaper

Størst utbytte oppnås hos et styre som er bevisst sine utfordringer, og som ønsker å utvikle sin styrepraksis.   

Innholdet i tjenesten

Hjelpe styret med en plan der en definerer sine utfordringer, setter seg mål, klargjør ståstedet og finner de rette tiltak for forbedring og utvikling.  

Tilbudets innretning og kostnad/pris

Alternativ a: Kunden får en gjennomgang av en planmal, utformer selv en plan og rådgiver kvalitetsikrer (kr . 12.500,-)

Alternativ b: Et eller flere webinarer (4 timer i sum) - rådgiver faciliterer og bidrar med forslag til tiltak (kr. 23.000,- )   

Alternativ c: Et heldags-styresemiar der rådgiver faciliterer prosessen fram til endelig plan (kr 42.000.-) 

Bestilling - plan for styreutvikling (3.2)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

 

3.3 - 1 Strategi-bistand 

Definisjon og generelle behov

Tjenesten retter seg mot styrer og administrasjon med ønske om bistand til å avklare virksomhetens strategiske plattform og plan for utvikling.    

Målsetting med bistanden

Målet med bistanden er å hjelpe styret og administrasjonen til å gjennomføre en best mulig strategiprosess med med hensyn til forankring, oppslutning, etterlevelse og gjennomføring.  

 

Tilnærming

Mentoren fra StyreAkademiet vil anbefale den type bistand som i størst grad dekker det behov og de ønsker som framkommer - ut fra de rammer som oppdragsgiver setter i forhold til tid og kostnader.  

 

Forutsetninger og forkunnskaper

Størst utbytte oppnås dersom styret og administrasjon sammen ser behovet for/mulig nytte av ekstern bistand.   

Innholdet i tjenesten

Hjelpe styret med å avklare en identitetsforsterkende og tydelig profilerende plattform, samt en strategisk plan for hvordan virksomheten skal bli og oppnå det en ønsker.   

Tilbudets innretning og kostnad/pris

Alternativ a: Kunden får en gjennomgang av mal, utformer selv innholdet og rådgiver kvalitetsikrer (kr . 17.500,-)

Alternativ b: Et eller flere webinarer (6 timer i sum) - rådgiver faciliterer og bidrar med forslag til innhold (kr. 28.000,- )   

Alternativ c: Et todagers strategisemiar der rådgiver faciliterer prosessen fram til endelig plattform og plan (kr 69.000.-) 

Bestilling - strategibistand (2.3 -1)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne
arrow&v

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!