top of page

Styreutvikling (3)

Full logo gjernnomskinnlig Norge.png
Her finner du rådgivning og bistand rettet både mot styrets egenutvikling og rettet mot de øvrige hovedansvarsområdene til styret  (strategi-, organisasjon-, kontroll- og kulturbygging).   
Aktuelle og framtidige, utviklingstjenester i portalen:
 1. Styre-evaluering - les mer og bestill
 2. Plan for styreutvikling  - les mer og bestill
 3. Styrets evaluering av daglig leder - les mer og bestill
 4. Styre-rettet bistand til styret og/eller daglig leder (fast opplegg eller tilpasset virksomheten):
  1. Strategi- bistand - les mer og bestill
  2. Organisasjons-bistand 
  3. Bistand i virksomhetsstyring
  4. Bistand i kulturbygging
Styre-evaluering

3.1: Styre-evaluering 

Definisjon og generelle behov

Tjenesten passer best for styrer i virksomheter som ønsker å forbedre og utvikle sin styrepraksis.  

Målsetting med bistanden

Målet med tjenesten er å klargjøre hvor en står mht. egen styrepraksis og få på plass grunnlaget for forbedring.

Tilnærming

Gjennom mentoren fra StyreAkademiet vil den type bistand blir anbefalt som i størst grad dekker det behov og de ønsker som framkommer - sett i forhold til tid, ressurser og kostnader.  

Forutsetninger og forkunnskaper

For å lykkes fullt ut bør det være aksept for tiltaket fra alle medlemmer i styrekollegiet. Dersom modenheten for evaluering er stor, bør også eierne og/eller daglig ledelse/administrasjonen svare på evalueringsskjemaet.  

Innholdet i tjenesten

Det som inngår er en avklaringsdialog med styrets leder eller en som styreleder har delegert dette til. Deretter gjennomføres det en nettbasert spørreundersøkelse, og som oppsummeres i en rapport

Tilbudets innretning og kostnad/pris (priser oppgitt uten moms)

Alternativ a: Avklaringsdialog, gjennomgang av skjema, spørreundersøkelse og presentasjon i en rapport (kr. 35.000,-) 

Alternativ b: Som over, samt tilpasning av skjema og presentasjon av rapport til styret (kr. 48.000,-)  

Alternativ c: Som over, samt PPT-presentasjon med forslag til fokuspunkter og forbedringstiltak (kr. 63.000,-) 

  

Bestilling av bistand i styreevaluering (3.1)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

Plan for uvikling

3.2: Plan for styreutvikling 

Definisjon og generelle behov

Tjenesten retter seg mot styrer som opplever behov for å utvikle seg som styre, og som trenger hjelp til å få på plass en utviklingsrettet plan.   

Målsetting med bistanden

Målet med bistanden er å hjelpe styret med å forbedre og utvikle seg – komme fram til en konkret plan for dette.

 

Tilnærming

Mentoren fra StyreAkademiet vil anbefale den type bistand som i størst grad dekker det behov og de ønsker som framkommer - ut fra de rammer som oppdragsgiver setter med hensyn til tid og kostnader.  

Forutsetninger og forkunnskaper

Størst utbytte oppnås hos et styre som er bevisst sine utfordringer, og som ønsker å utvikle sin styrepraksis.   

Innholdet i tjenesten

Hjelpe styret med en plan der en definerer sine utfordringer, setter seg mål, klargjør ståstedet og finner de rette tiltak for forbedring og utvikling.  

Tilbudets innretning og kostnad/pris

Alternativ a: Kunden får en gjennomgang av en planmal, utformer selv en plan og rådgiver kvalitetsikrer (kr . 12.500,-)

Alternativ b: Et eller flere webinarer (4 timer i sum) - rådgiver faciliterer og bidrar med forslag til tiltak (kr. 23.000,- )   

Alternativ c: Et heldags-styresemiar der rådgiver faciliterer prosessen fram til endelig plan (kr 42.000.-) 

Bestilling - plan for styreutvikling (3.2)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

Evaluering dagig leder

3.3   Styrers evaluering av daglig leder

Definisjon og generelle behov

Tjenesten passer for bedrifter med et styre og en daglig leder som vil jobbe målrettet og systematisk med evaluering av daglig leder med tanke på utvikling av daglig ledelse som funksjon.​

 

Målsetting med bistanden

Målsettingen med tjenesten er å sikre at bedriften har den rette og en godt motivert daglig leder, - nå og i tiden fremover.

 

Tilnærming

Det er viktig at partene er enige om en slik prosess, at det er anonymitet og konfidensialitet rundt prosessen, og at minimumskunnskap er tilstede knyttet til styre- og daglig leder-faglig terminologi og evalueringsmetodikk.​

Innholdet i tjenesten

Innholdet i tjenesten er en avklaringsdialog med styret og daglig leder, aksept av evalueringsskjema, innhenting av evalueringsdata, presentasjon av funnene og en vurdering av hva som er den beste veien videre.   

Tilbudets innretning og kostnad/pris

Alternativ a: Avklaring av prosess og innhold i skjema, innhenting av evalueringsdata og utforming av rapport – kr. 35.000,- pluss moms.

Alternativ b: Som over, men med tilpasning av evalueringsskjema og en mer detaljert rapport med anbefalinger og presentasjon for samlet styre – kr 53.000,- pluss moms.

Styrets evaluering av daglig leder (3.3)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

Strategi-bistand

3.4 - 1 Strategi-bistand 

Definisjon og generelle behov

Tjenesten retter seg mot styrer og administrasjon med ønske om bistand til å avklare virksomhetens strategiske plattform og plan for utvikling.    

Målsetting med bistanden

Målet med bistanden er å hjelpe styret og administrasjonen til å gjennomføre en best mulig strategiprosess med med hensyn til forankring, oppslutning, etterlevelse og gjennomføring.  

 

Tilnærming

Mentoren fra StyreAkademiet vil anbefale den type bistand som i størst grad dekker det behov og de ønsker som framkommer - ut fra de rammer som oppdragsgiver setter i forhold til tid og kostnader.  

 

Forutsetninger og forkunnskaper

Størst utbytte oppnås dersom styret og administrasjon sammen ser behovet for/mulig nytte av ekstern bistand.   

Innholdet i tjenesten

Hjelpe styret med å avklare en identitetsforsterkende og tydelig profilerende plattform, samt en strategisk plan for hvordan virksomheten skal bli og oppnå det en ønsker.   

Tilbudets innretning og kostnad/pris

Alternativ a: Kunden får en gjennomgang av mal, utformer selv innholdet og rådgiver kvalitetsikrer (kr . 17.500,-)

Alternativ b: Et eller flere webinarer (6 timer i sum) - rådgiver faciliterer og bidrar med forslag til innhold (kr. 28.000,- )   

Alternativ c: Et todagers strategisemiar der rådgiver faciliterer prosessen fram til endelig plattform og plan (kr 69.000.-) 

Bestilling - strategibistand (3.4 -1)

Tilbudet gjelder for medlemmer i den uavhengige og ideelle organisasjonen StyreAkademiet

(Medlemskap: kr. 1.000/500 pr. år)

Kvinne

Takk for bestillingen din - vi kontakter deg snarest!

bottom of page